funny stuff Login to Kupika  or  Create a new account 
 


 

funny stuffPages:  1  2

2 August 2007, 06:58 PM   #1
Guest Poster
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo
Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

2 August 2007, 07:02 PM   #2
Guest Poster
they are all funny

2 August 2007, 07:05 PM   #3
Joined: 31 Jul 2007
Posts: 1
lol!!!!!

2 August 2007, 09:18 PM   #4
Guest Poster
like omg i love fruits Basket! :D

2 August 2007, 09:43 PM   #5
Guest Poster
Totemo Ureshi Kattayo
Kimiga warai Kaketeta,
Subete wo tokashu hohoemi de
Haru wamada Tookute,
Tsumetai Stuchi nurakette.

Mebuku toki wo matte tanda
Tatoeba kurushii kyou datoshitemo,
Kinou no kizu wo nakotishemo itemo 
Shinjitai kokoroko haidate yukeruto,
Umarekawaru koto wa dekinaeyo
Dakedo kabatte wa yakerukara

Lets Stay Together Itsumo.

(taka taka taka taka na ha...taka ta~)

2 August 2007, 09:55 PM   #6
Guest Poster
Ending Song!

Tanashii uke
Saa kakomimashoo,
Kyou no namida wa hora
Asu noshi kara ni shite

(na na la la la la la ra..)

Subarashi ki love-and-live

(na na la la la la la ra..)

Ai suteki love-and-live

(na na la la la la la ra..)

Subarashi ki love-and-live

(tu ru tutu tu tu tu tu tu..)


: )

3 August 2007, 01:06 AM   #7
Joined: 4 Jul 2007
Posts: 7
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

3 August 2007, 09:01 AM   #8
Joined: 12 May 2007
Posts: 6
................uh..............

3 August 2007, 04:00 PM   #9
Joined: 4 Jul 2007
Posts: 7
Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto
Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto
Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

9 August 2007, 05:21 PM   #10
Joined: 4 Jul 2007
Posts: 7
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$7´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´1¶1´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶o´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶o´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´7¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¢¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´o¶´´´1¢¶¶¶¶1´´´´´´¶¶¶¶¢1´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶o¶´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶7´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶´´´´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶o´´¶7´´´´´´¶¶$´´´
´´´¶¶7¶¶´´´´´1¶´´´¶¶¶¶¶¶´´´7´7´´´o¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶1¢¶7´´
´´7¶´´´¶¶´´´´1¶´´´´´o´´´´¶¶7¶¶´´´´oo´´´´´¶$´´´´¶¶´´´¶$´´
´o¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´$¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´$¶¶¶¶¶¶o´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´o1´¶¶¶¶¶´´´´´´¶1¶¶´´´´1´´´´´´´´¶¶¶´¶o´´´´´¶¶¶¶¶1´´´
´´´´´´´´´´7¶¶¶¶´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶´¶1¶´´o¶¶¶¶o´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶´1´¶¶¶¶¶$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´$¶´¶´¶´¶7¶o¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶´¶´¶¶´¶´¶´¶´¶¶´¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´1¶´´´o¶¶¶¶¶o¶¶¶¶´´´¶´$¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶´´´´´1¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´¶¶´´´¶¶¢´´´´´´´´´´´7$¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´7¶¶´´´¶¶´´´´´´
´´´´´´¢¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶´´´´´´´

9 August 2007, 06:42 PM   #11
Joined: 16 Apr 2007
Posts: 35
why do u post stuff like that randomy?
plz stop it.
Meeeee!! HIII!!!!!  (Sighned..)
~**~The_Raichu~**~

9 August 2007, 06:47 PM   #12
Guest Poster
hi The_Raichu^^

9 August 2007, 06:49 PM   #13
Joined: 16 Apr 2007
Posts: 35
Nyu.
*jumps on your head*
Meeeee!! HIII!!!!!  (Sighned..)
~**~The_Raichu~**~

9 August 2007, 06:50 PM   #14
Guest Poster
*huged her*

9 August 2007, 06:51 PM    #15
Guest Poster
awww aint she cute?

Pages:  1  2


All times are GMT. The time now is 10:06 PM.


About Kupika    Contact    FAQs    Terms of Service    Privacy Policy    Online Safety
Copyright © 2005-2012