danger240's profile Login to Kupika  or  Create a new account 
 » give a hug!
danger240  
26 F United Kingdom
speaks English
Last login: 19 August 2008
 
KupiCredit: 0
Sent comments: 0
Received comments: 0
Profile views this month: 0
Member since: 5 December 2006
. - * <3 * - .
!_*. I LOVE YOU . *_!
      . - * <3 * - .

(¯`·._)¤ù mâÿ fìñd·thiŠ hârd 2 ßê?íëvë  ßüt åt
?èâŠt ½ öf mè ìŠ Šùgâ!¤(¯`·._)

(R)·:*:·ßöütïlï©ïöü§ ßït©h wï ättïtüdë·:*:·(K) 
(*)·:*:·Nö ßöÿ ©äñ ®ë§ï§t thï§ ßït©h·:*:·(*) 
:P O.o°SMILE, it §cårê§ thê SH*T øutå pêøplê!°o.O :P< 
¤¨¨¤ño officêr thêrê§ ño blood in my ålcohol
§y§têm¤¨¨¤:P 
(*)(¯`._)ÿöü wë®ë ßö®ñ äñ ö®ïgïñäl.... döñ't
dïë ä ©öpÿ(¯`._)(*) 
(*)(¯`·._)äll ßöÿ§ hävë thëï® hëäd §tük üp thëï®
䮧ë!(¯`·._)(*) :P 
(K)·´`·.¸."Ï wöñ hïm fäï® äñd §qüä®ë, Hë ïz
mïñë & ï döñt §hä®ë!·´`·.¸."(K) :P 
(F)(¨`v´¨)Fö®ëvë® Lüvïñ Mÿ ßäÿ-ßëë(¨`v´¨)(F) 
(L)·´`·.¸."©ömë äñd täkë ä ®ïdë wït më·´`·.¸."(K)
 
(*)ü döñt ñëëd tö lïkë më. . .jü§t wö®§hïp më &
ëvë®ÿthïñg wïll ßë fïñë!(*) :P 
(K)(¯`·._)ï 'm 2 §ëxÿ 4 ü(¯`·._)(K) 
(¯`·._)Jü§t ßë©ü§ ü mäkë më gö üöh döë§ñt mëäñ
ï'm lëävïñ wït ü(¯`·._) :P 
¤I didn't dø it, nø ønê §aw mê dø it, thê®ê's nø way u
cån p®øvê ånything!

tHeRe ArE sUm MsN nAmEs 4 ya hope ya enjoy em loadza love chrissy!!!
xxxCute


Q&A Section   
No Q&A pair has been posted.
Ask danger240:    

About Kupika    Contact    FAQs    Terms of Service    Privacy Policy    Online Safety
Copyright © 2005-2012