babyphatazz's profile Login to Kupika  or  Create a new account 
 » give a hug!
babyphatazz  
25 F United States of America
speaks English
Last login: 22 September 2007
 
KupiCredit: 0
Sent comments: 0
Received comments: 0
Profile views this month: 0
Member since: 22 September 2007
Ú †hïñk ï gö† gåmê Ú †hïñk µ å wïññêr
¢ömþårêÐ †ö mê ¥öµ jµ§† å ßêgïññêr ¥µþ
¥µþ ¥öµ kñö whö Ðïïz ï§ kêêþïñ rêål §ö åll
hå†êr§ lê† ï† gö åßöµ† mê ïm §lïm ïñ Ðå
wr阮 þrꆆ¥ ïñ Ðå £å¢ê måkê åll Ðå
hö††ïê§ wåñ† å †å§†ê §håkñ mµh ßöö†¥
mövñ mµh hïþ§ måkêñ ¥öµ Ðrööl åñÐ lï¢kêñ ¥ö
lïþz ßê† ñö ö†hå gïrl ¢åñ †êå§ê ¥öµ lïkê
†hï§ åñÐ å¥ê gê† Ðïzz §†råïgh† jµ§†
ßꢵz ï £lïr† Ðöê§ñ† mêåñ ï å höê µñlïkê
ö†hå gïrlz ï LÈÄRñÈÐ †ö §å¥
H~oes hate
A~lot
T~o
E~njoy
R~eal
S~oldierz lyk me

B~itch that runs
O~ver
S~tupid
S~shyt

Im a b!tch and i got class
mess it wit me
and i'll kick your ass
so for all you people
who think your cool
just remember
B!TCH3Z RUL3!!Sorry!


Q&A Section   
NekoNyu 22 Sep 07  
Gah, I couldn't read any of your profile. >_>
And please don't use them exclemat!on marks, they get pretteh annoying. ^-^
 
babyphatazz 22 Sep 07  
huh???
 
Ask babyphatazz:    

About Kupika    Contact    FAQs    Terms of Service    Privacy Policy    Online Safety
Copyright © 2005-2012