SHYGURL3's profile Login to Kupika  or  Create a new account 
 


» give a hug!
SHYGURL3  
28 F United States of America
speaks English and Spanish
Last login: 10 January 2007
 
KupiCredit: 0
Sent comments: 0
Received comments: 0
Profile views this month: 0
Member since: 10 January 2007
H£Y PPL WÅZZ UP?!W£ll MY NÅM£ i§ NÅTÅLi£!!i  LØV£ ÅLL MY
FRi£NDZ...iMÅ NÅM£ §UM ØF MY FÅVØRiT£ ØN£§...W£LL TH£Y R
JÅZMiN ÅKÅ MUN£CÅ, Cŧ§ÅNDRÅ ÅKÅ Cŧ§i£, J£§§iCÅ
ÅKÅ LiL BØØ, XiØMÅRÅ ÅKÅ BÅRBi£ GiRL, B£R£NiC£,
CRY§TÅL, C£LiÅ, LÅUR£N,GRi§§£L, JØRG£, BRiÅN, GiØ, £L
T£DDY B£ÅR LØL ÅND ØMÅR.W£LL ÅLL ØF THا£ R R£ÅLLY
GØØD PPL N iM GLÅD i KNØW TH£M....i ÅL§Ø LiK£ 2 M££T N£W
PPL!SØ iF U WÅNNÅ KNØW MØR£ ÅBØUT M£ JU§T ÅDD M£!!!ØH N
FUCK ÅLL HÅT£RZ!!!


Q&A Section   
No Q&A pair has been posted.
Ask SHYGURL3:    
About Kupika    Contact    FAQs    Terms of Service    Privacy Policy    Online Safety
Copyright © 2005-2012