PrITesh0294's profile Login to Kupika  or  Create a new account 
 » give a hug!
PrITesh0294  
27 M India
speaks English
Last login: 6 June 2009
 
KupiCredit: 0
Sent comments: 0
Received comments: 0
Profile views this month: 0
Member since: 11 May 2009
 The Master Is back from hellll
═════════•☆•═════════╗
•☆• Wєℓ¢σмє тσ мy ρяσƒιℓє •☆•
╚═════════•☆•═════════╝
*ღ♥ღ**ღ♥ღ**ღ♥ღ**ღ♥ღ*
LøÅÐîng ...
███10%

██████20%

█████████30%

████████████40%

███████████████50%

██████████████████60%

█████████████████████70%

████████████████████████80%

███████████████████████████90%

קlєครє ฬคเt........
î'm nøt hË®Ë tø ß®Åg Åløt Åßøµt whø î Åm.. lîkË î
µ§ËÐ tø..
NËîthË® Åm î gønnÅ §tÅ®t gîvîng lË©tµ®Ë§..
î løvË mŧËlƒ Ð mø§t..
î'm vË®y ©Å®Ël˧§ ÅnÐ §tµßßø®n
î ©Ån't ßË ßøthË®ËÐ Åßøµt µË§ øvË® thË
întË®nËt ø® µË§ în my øwn lîƒË ..
®ÅnÐømË®§ whø ©Ån't ®Ëply ßÅ©k Å®Ë ÐËlËtËÐ - _
-
î'm jµ§t Å ©Å§µÅl gµy wîth ©Å§µÅl întˮ˧t§..
Ånîm˧, Mµ§î©, ønlînË GÅmîng p®Ëtty mµ©h §µm§ ît
µp .
©Ån't ß®Åg Åßøµt thË§Ë thîng§ tøø mµ©h nøw.. §ø
ÅÐÐ mË3 îƒ yøµ wÅnt tø.. î Ðøn't ©Å®Ë - _ -©øz ~î
M WHÅT î M~

ŧK MË HøW Tø MÅKË Ðî§ LîƒË Å HËÅVËN... ƒø® MË
LîƒË î§
ÐŧHîNG
HøµMø®øµ§
ËNJøYÅßLË
ËNTHµ§îŧTî©
®ø©KîNG
JøY§...... NËVË® ËNÐîNG
ŧ MY NÅMË §µGG˧T§.... N WÅT WÅT Mø®Ë???

§ømËthîng mø®Ë.......

©øøl ÅnÐ ©Ålm gøîng ßøy
î løvË ßËËîng §împlË n .... §tylî§h în my
øwn ÅttîtµÐË
î Ðønt wŧtË my tîmË
îƒ ÅNY ƒ®îËNÐ §ËË MË Å§ Å GøøÐ ƒ®îËNÐ THË®Ë
î§ Nø GøøÐ THÅN MË .................îƒ ÅNY øNË §ËË MË
ŧ Å ËNËMY THË®Ë î§ Nø ßÅÐ THÅN MË...........m Ån
Ëŧy gøîng ønË,LîTË TË˧Kø ßŧµ typË (în §împlË)
ÅnÐ mø®ËøvË® î løvË my pÅ®Ënt§ Å løøøøøøøt.

Mµ©h øptîmî§tî© ...løvË 2 §pËnÐ tîmË §pËÅkîng 2 my
ÐËŮ˧t pÅpÅ....
î løvË my ƒ®nЧ...ÐËy ® my vË®y gøøÐ §t®Ëngth
ŃtË® my ƒÅmîly..

î hÅvË mÅny p®Ëtty ЮËÅm§ whî©h ÅlwÅy§ pŧ§
ßy,îƒ î ©lø§Ë my Ëy˧ ......§ø t®yîng 2 mÅkË ÐËm
®ËÅL!!Sorry!


Q&A Section   
No Q&A pair has been posted.
Ask PrITesh0294:    PrITesh0294 thinks the following are his friends:


About Kupika    Contact    FAQs    Terms of Service    Privacy Policy    Online Safety
Copyright © 2005-2012