Ima_Diva_Ya_Digg's profile Login to Kupika  or  Create a new account 
 » give a hug!
Ima_Diva_Ya_Digg  
25 F Georgia
speaks English
Last login: 4 June 2009
 
KupiCredit: 0
Sent comments: 4
Received comments: 5
Profile views this month: 0
Member since: 1 March 2009
 JjUuSsTt MmEe Uu KkNnOoWw!!
YyOo WwAaTt IiTt DdOo DdIiSs YyAa GgUuRrLl NnIiCcOoLlEe!!(NnIiKkKkIiEe) IiMm FfRrOoMm TtHhAa Aa!! IimM 16 AanNdD SsMmAaRrTt!! IiMm BbLlAaCcKk!! Ii LlUuVv MmEe SsUuMm LlIiLl wYyAaNnEe!! Ii DdOoNnTt SsMmOoKkEe BbUuTt Ii DdOo DdRrIiNnKk!!(WwHhOo DdOoNnTt??) Ii CcAaNn SsIiNnGg!! SsUuMm PpEeOoPpLlEe SsAaYy Ii SsOoUuNnDd LlIiKkEe BbEeYyOoNnCcEe`!! Ii DdOoNnTt LlUuKk LlIiKkEe HhEeRr SsHhEe''Ss WwAaYy PpRrEeTtTtEeRr DdAaNn MmEe!! IiMm RrEeAaLl CcOoOoLl TtOo HhAaNnGg WwIiTt!! BbUuTt Ii DdOo GgEeTt MmAaDd VvEeRrYy FfAaSsTt!! Ii WwIiLlLl BbEeAaTt Yya AaSsSs!! IiMm NNOoTt SSIiNnGgLlEe!! Ii HhAaVvEe OoNnEe TtAaTtOoOo!! IiTtSs MmYy BbOoOo''Ss NnAaMmEe!!(DdAaRrIiNn) AaNnDd IiTtSs OoNn MmYy CcHhEeSsTt!! IiMm Aa BbLlOoOoDd SsOo!! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EeVvAaNn RrOoSsSs MmYy BbOoOo && SsOoUuLlJjAaBbOoYyAds


Latest diary entries by Ima_Diva_Ya_Digg   
1 Mar 09
Bluh Bluh Luk @ ME

Latest oekakis by Ima_Diva_Ya_Digg   
Bloods Get It ^

Q&A Section   
Ima_Diva_Ya_Digg 17 Apr 09  
 
Ima_Diva_Ya_Digg 11 Mar 09  
 
Ask Ima_Diva_Ya_Digg:    Ima_Diva_Ya_Digg thinks the following are her friends:


About Kupika    Contact    FAQs    Terms of Service    Privacy Policy    Online Safety
Copyright © 2005-2012